اجتماعیاخبار مهماقتصادیبیمهویژهپیشخوان

نحوه وصول وتقسیط جریمه نداشتن بیمه نامه

 

اقتصادناب” مجمع عمومی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی که در این دستورالعمل اختصاراً “صندوق” نامیده می‌شود در اجرای بند ب ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث که از این پس “قانون بیمه شخص ثالث” نامیده می‌شود مقررات راجع به نحوه وصول و تقسیط مبلغ مذکور در بند فوق و سایر ضوابط مربوط را به شرح زیر تصویب نمود: “

دستورالعمل نحوه وصول و تقسیط مبلغ جریمه نداشتن بیمه‌نامه

 موضوع بند (ب) ماده ۱۱ قانون بیمه شخص ثالث

مصوب ۱۳/۵/۸۸ مجمع عمومی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی

مجمع عمومی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی که در این دستورالعمل اختصاراً “صندوق” نامیده می‌شود در اجرای بند ب ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث که از این پس “قانون بیمه شخص ثالث” نامیده می‌شود مقررات راجع به نحوه وصول و تقسیط مبلغ مذکور در بند فوق و سایر ضوابط مربوط را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۱– دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی که از انجام بیمه موضوع قانون شخص ثالث خودداری کنند موظفند طبق بند ب ماده ۱۱ قانون مزبور هنگام بیمه‌نمودن وسیله نقلیه خود، علاوه بر حق‌بیمه متعلقه، مبلغی معادل حق‌بیمه مدتی که وسیله نقلیه آنها فاقد پوشش بیمه‌ای بوده است را بر اساس ضوابط پیش‌بینی‌شده در این دستورالعمل بپردازند. مبلغ مذکور بر مبنای تعرفه حق‌بیمه در زمان صدور بیمه‌نامه به صورت روزشمار محاسبه و از معادل حق‌بیمه یک‌سال وسیله نقلیه مورد بیمه تجاوز نخواهد کرد.

تبصره ۱- به منظور حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ترویج فرهنگ بیمه، جریمه متعلقه به موتورسیکلت‌ها حداکثر به میزان یک‌چهارم حق‌بیمه مدتی که موتورسیکلت آنها فاقد بیمه‌نامه بوده است مشروط بر آنکه از معادل یک‌چهارم حق‌بیمه یک سال تجاوز نکند تعیین می‌گردد. (۲۰/۳/۹۱)

تبصره ۲- به منظور ترغیب شرکت‌های بیمه و کارگزاران بیمه برای وصول کامل و دقیق مبالغ موضوع این دستورالعمل، صندوق موظف است سه‌درصد از مبالغ وصولی موضوع این دستورالعمل را به عنوان هزینه وصول به شرکت بیمه‌گر پرداخت نماید. چنانچه صدور بیمه‌نامه توسط شبکه فروش غیرمستقیم شرکت باشد بیمه‌گر موظف است حداقل ۶۰% (شصت درصد) هزینه وصول موضوع این تبصره را در وجه عامل صدور یا فروش(نمایندگان وکارگزاران) پرداخت کند. (۲۰/۳/۹۱)

تبصره ۳- چنانچه بیمه‌گر یا نمایندگان و کارگزاران بیمه در وصول جریمه موضوع این دستورالعمل مرتکب تخلفی گردند علاوه بر جبران خسارت وارده، وفق ماده(۸) این دستورالعمل در مورد آنان تصمیم لازم اتخاذ می‌گردد. این امر مانع تدابیر و تنبیهات انضباطی توسط بیمه‌گر در مورد نمایندگان یا عوامل اجرایی و اداری خویش نمی‌باشد. (۲۰/۳/۹۱)

ماده ۲- شرکت‌های بیمه موظفند هنگام صدور بیمه‌نامه، شماره بیمه‌نامه سال قبل وسیله نقلیه را در بیمه‌نامه جدید درج نموده و چنانچه وسیله نقلیه مورد بیمه فاقد پوشش بیمه‌ای باشد با توجه به مقررات قانون بیمه شخص ثالث و آیین‌نامه‌های اجرایی آن مبلغ مذکور در ماده ۱ را مطابق مقررات این دستورالعمل محاسبه و در بیمه‌نامه درج نموده و آنرا نقداً و به طور یکجا وصول و حداکثر ظرف پانزده روز کاری در وجه صندوق پرداخت نمایند.

ماده ۳– در موارد خاص که به تشخیص شرکت بیمه، بیمه‌گذار قادر به پرداخت نقدی مبلغ مذکور در ماده (۱) نباشد تقسیط مبلغ با اخذ تعهدنامه کتبی و رعایت موارد زیر امکان پذیر خواهد بود:

الف کل مبلغ بدهی طی مدت اعتبار بیمه‌نامه و حداکثر طی شش قسط ماهانه و متوالی تسویه گردد.

ب اولین قسط معادل ۲۰ درصد مبلغ بدهی همزمان با صدور بیمه‌نامه دریافت شود.

ج کد شناسایی بیمه‌گذار (موضوع ماده ۶ این دستورالعمل) تعداد اقساط، مبلغ و سررسید هر قسط در بیمه‌نامه صادره قید گردیده و در سوابق و اطلاعات رایانه‌ای مربوط منعکس شود.

تبصره ۱– متن تعهدنامه کتبی می‌بایستی توسط صندوق در اختیار شرکت‌های بیمه قرار گیرد.

تبصره ۲– تقسیط مبلغ موضوع ماده ۱ در مورد وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مجاز نمی‌باشد.

ماده ۴- ارائه رسیدهای پرداخت اقساط در زمان تجدید بیمه‌نامه ضروری است. عدم ارائه رسیدهای مزبور به منزله عدم پرداخت اقساط بدهی تلقی خواهد شد مگر اینکه سابقه پرداخت در سیستم رایانه‌ای مربوط ثبت و منعکس شده باشد.

ماده ۵– در صورتی که بیمه‌گذار تمام یا تعدادی از اقساط بدهی خود را پرداخت نکند در زمان صدور بیمه‌نامه جدید باید کل مبلغ بدهی را بطور یک‌جا به حساب صندوق واریز نماید.

تبصره– چنانچه بیمه‌گذار قادر به پرداخت بدهی خود به صورت یکجا نباشد شرکت بیمه می‌تواند با توجه به مدتی که وسیله نقلیه فاقد پوشش بیمه‌ای بوده است بر اساس حق‌بیمه تعهدات قانونی در زمان تجدید بیمه‌نامه، صرفاً برای یک‌بار دیگر مبلغی را که بیمه‌گذار می‌بایستی بپردازد محاسبه نموده و تقسیط نماید. در این صورت اقساطی که بیمه‌گذار قبلا پرداخت نموده است از مبلغ مزبور کسر خواهد شد.

ماده ۶- صندوق موظف است به منظور اطمینان از حسن اجرای این دستورالعمل، برنامه رایانه‌ای مناسب ظرف دو ماه از تاریخ این مصوبه تهیه نموده و در اختیار شرکت‌های بیمه قرار دهد به نحوی که با اختصاص کد شناسایی برای هر یک از بیمه‌گذاران مشمول بند ب ماده ۱۱ قانون بیمه شخص ثالث، بتوان از مدتی که وسیله نقلیه فاقد پوشش بیمه‌ای بوه است، مبلغی که نقداً پرداخت شده است و سایر اطلاعات مذکور در مواد ۲ و ۳ این دستورالعمل اطلاع حاصل نمود. شرکت‌های بیمه موظف به استفاده از برنامه رایانه‌ای مزبور می‌باشند.

ماده ۷– در صورتی که بر اساس اسناد و مدارک مثبته و معتبر مشخص گردد وسیله نقلیه مورد نظر در تمامی مدتی که بیمه نشده است به علت سرقت و یا توقیف وسیله نقلیه توسط مراجع قانونی، مورد استفاده قرار نگرفته است دارنده وسیله نقلیه از پرداخت مبلغ موضوع ماده (۱) این دستورالعمل معاف خواهد بود. در این صورت شرکت بیمه ذی‌ربط موظف است اسناد و مدارک ارائه‌شده توسط بیمه‌گذار را به صندوق ارسال نماید.

ماده ۸– در صورت عدم رعایت مفاد این دستورالعمل یا هرگونه تخلف توسط شرکت‌های بیمه یا نمایندگان بیمه با اعلام مدیر صندوق، موضوع توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بررسی و به تناسب، طبق ماده ۲۸ قانون بیمه شخص ثالث اقدام خواهد شد.

ماده ۹– این دستورالعمل در ۹ ماده و ۳ تبصره در جلسه مورخ ۱۳/۵/۱۳۸۸ کار گروه نمایندگان مجمع عمومی عمومی صندوق که در اجرای بند ۹ صورت‌جلسه شماره ۵۵۹ مجمع عمومی به طور فوق‌العاده این صندوق تشکیل گردید تصویب شد و از تاریخ ۳۱/۶/۱۳۸۸ قابل اجرا خواهد بود.

نمایش بیشتر

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا