اخبار مهماقتصادیبیمهپیشخوان

فراموش شده های بازار بیمه

متن پیش نویس اصول اخلاق حرفه ای صنعت بیمه در سندیکا

اقتصاوناب_در سال ۸۳ که در شورای عالی بیمه اساسنامه جدیدی برای سندیکای بیمه گران تصویب شد تلاش برای تدوین اصول اخلاق حرفه ای نیز در دستور کار قرار گرفت اما اینکه این پیش نویس تا چه اندازه عملیاتی شد و در دستور کار بیمه گران قرار گرفت را می توان از شرایط فعلی صنعت بیمه استنباط کرد.

 با تصویب قانون تاسیس موسسه های غیردولتی بیمه در سال ۱۳۸۰، نخستین گروه شرکت های خصوصی بیمه از سال ۱۳۸۲ مجوز فعالیت گرفتند و سپس شورای عالی بیمه در نشست ۹/۴/۸۳ اساسنامه جدیدی را برای سندیکای بیمهگران ایران تصویب کرد و به فعالیت هایش ادامه داد که یکی از مهم ترین آن ها، تلاش برای تدوین اصول اخلاق حرفه ای در صنعت بیمه کشور است.
گفتنی است پیش نویس پنجم اصولاخلاق حرفه ای Principals of Professional Ethics مصوب ۳۰/۹/۸۵ که پس از تایید در کمیسیوناخلاق و رفتار حرفه ای سندیکا به شورای عمومی آن ارائه و شورای مزبور نیز بر ضرورت مطالعات بیشتر در خصوص اصولاخلاق حرفه ای در صنعت بیمه کشور تاکید کرده، این منشور از ۸ اصل تشکیل شده است که متن آن در پی می آید.

استانداردهای اخلاق حرفه ای در بازار بیمهکشور

 • اصل ۱- خدمات بیمه باتوجه به استانداردهای صداقت و عدالت (Honesty & Fair)
  بر مبنای زیر به بیمه گذاران ارائه می شود:

  1. نیازهای قابل بیمه شدن باید بر اساس اطلاعات مربوطه که ازبیمه گذاران دریافت می شود، تعیین گردند و شرکت هایبیمه، بیمه گذاران را در جهت پاسخ گویی به این نیازها یاری رسانند.
  2. شرکت های بیمه در تمامی امور خود باید سازگاری و مطابقت با آیین نامه ها، قوانین و مقررات مصوب را حفظ کنند.
  3. شرکت های بیمه تلاش کنند متناسب با نیاز بیمه گذاران، اصول بازاریابی و فروش بیمهنامه های خود را بهبود بخشند.
  4. شرکت های بیمه بکوشند سیستم خدمات پس از فروش مناسب و قابل قبولی را برایبیمه گذاران طراحی کنند و پس از ارائه بیمه نامه آن ها را به حال خود وانگذارند.
 • اصل ۲- ارائه خدمات و فروش رقابتی و مبتنی بر رضایت مشتری
  برای ارائه خدمات و فروش رقابتیبیمه نامه ها، شرکت های بیمه باید سیاست های زیر را اتخاذ کنند:

  1. متصدیان شرکت های بیمه(شامل مدیران، روسای شعب، نمایندگان و بازاریابان مستقل آن ها) واجد شرایط مصوب و خوشنام باشند (Business Repute).
  2. متصدیان شرکت بیمه متناسب با سیستم توزیع شرکت، آموزش دیده باشند. این آموزش ها باید شامل موارد زیر باشد:
   • آشنایی با ابزارهایی برای تعیین نیازهای بیمهگذاران
   • رسیدگی به شکایات
   • بازاریابی و فروش
   • دستورالعمل ها و آئین نامه ها
   • شرایط لازم برای کانال های فروش
   • عملکرد، محدودیت ها، منابع، هزینه ها و ارزش های شرکت های بیمه
   • ارائه خدمات اطلاعاتی در خصوص بیمه های موردپوشش و آگاه سازیبیمه گذاران با نوع و سطح پوشش بیمه نامه ای که فروخته می شود
   • احترام به قوانین حاکم بر بازار بیمه
  3. متصدیان شرکت های بیمه، دانش کافی را از بیمه نامه و عملکرد شرکت ها داشته باشند
  4. متصدیان شرکت های بیمه به طور مداوم در دوره های آموزشی شرکت و مدارک مربوطه را اخذ کنند
 • اصل ۳- شرکت در رقابت عادلانه (Fair Competition) و پرهیز از رقابت های مکارانه
  عدم توانایی قوانین و ضمانت های اجرایی آن و یا ضعف علمی و تجربی نهاد ناظر بر رقابت عادلانه در بازار، فرصتی را به وجود می آورد تا برخی اعمال منفی مانند حمله به رقیب (competitor Bashing) به عنوان یک قاعده رقابتی مورداستفاده فعالان در بازار باشد و از آنجا که تمامی شرکت ها در بخش های محدودی با بیمه نامه های محدود با هم رقابت می کنند و همچنین از آنجا که رقابت، موثرترین و کارآمدترین تنظیم کننده فعالیت های شرکت هاست، برای ارتقا و بهبود رقابت در بازار، شرکت هایبیمه باید موارد زیر را در نظر بگیرند:

  1. ضوابط شرکت های بیمه باید با قوانین مربوط به رقابت عادلانه، مطابقت و سازگاری داشته باشد و متصدیان آن ها از رقابت مکارانه و غیراصولی دوری کنند
  2. متصدیان شرکت های بیمه، اطلاعات لازم را برای بیمهگذاران به صورتی که قبلا” ذکر شد، فراهم آورند.
 • اصل ۴- ارائه تبلیغات فروش به صورت کاملا” واضح، صادقانه و عادلانه
  1. ارائه هرگونه اطلاعات توسط شرکت های بیمه که منجر به فروش و یا درخواست بیمهنامه شرکت می شود، به صورتی مطابق با نیازهای بیمهگذاران باشد. تمامی این ارتباطات باید بر اساس اصول معامله عادلانه (Good Faith) باشد. در این راستا یکی از مهم ترین موارد، افشای صحیح اطلاعات مربوطه در رابطه با بیمه نامه فروخته شده به بیمهگذار است. در این زمینه، می توان از ابزارهایی مانند “راهنمای خریدار” و یا “راهنمای هزینه” در زمان فروش استفاده کرد.
  2. اطلاعات ارائه شده به عنوان بخشی از عملیات فروش، باید در رابطه با پیچیدگی بیمه نامه در حال فروش به طور کامل و صحیح باشد.
  3. در تبلیغات، توضیح و شرحبیمه نامه، درست و مطابق با قوانین و مقررات مربوطه باشد.
  4. ارائه اطلاعات باید شامل توضیح حق بیمه ها، هزینه ها، ارزش ها و منافع شرکت و بیمهگذار به صورت کامل و صحیح باشد.
 • اصل ۵- رسیدگی سریع و عادلانه به شکایات و اختلافات بیمه گذاران وبیمه گران عضو سندیکا
  1. شناسایی، ارزیابی و رسیدگی به شکایات باید مطابق با قوانین و مقررات مربوط باشد.
  2. شکایات باید به وسیله حکمیت و ترجیحا” بدون دادخواهی از مراجع ناظر صنعت بیمه و یا قانونی حل و فصل شوند.
 • ایجاد سیستم نظارتی بر خدمات شرکت
  عنصر حیاتی در پایه ریزی یک طرح موثر نظارتی در بازار، حمایت مدیریت است. حمایت از سطوح بالا، سنگ زیربنای ایجاد محیطی در بازار است که مطابقت وسازگاری با آن، یک هدف بسیار مهم مدیریت است. برای ایجاد سیستم های نظارتی موارد زیر قابل توجه است:

  1. سیاست ها و روش های اتخاذی شرکت ها مطابق با قوانین و مقررات مربوطه باشد.
  2. باید یک سیستم نظارتی موثر بر فروش و فعالیت های متصدیان شرکت های بیمه، وجود داشته باشد. بیمه گران موظف اند اطلاعات مالی و ظرفیت های پذیرش ریسک خود را در اختیار ذی نفعان بازار قرار دهند.
  3. text
  4. text
 • اصل ۷- اطلاع رسانی
  1. اطلاعات ارائه شده باید دارای خصوصیات زیر باشد:
   • مرتبط به راهبردهای کلان و تصمیماتی باشند که توسط ذی نفعان بازار اتخاذ می شود.
   • در زمان اتخاذ تصمیمات، در دسترس و به روز باشند.
   • بدون هیچ گونه هزینه و تاخیری قابل دسترسی باشند.
   • کامل و معنادار باشند. به طوری که ذی نفعان بازار دیدگاه درستی از بیمه گر پیدا کنند.
   • اطلاعات بیمه گران مختلف از یک جنس و قابل مقایسه باشد.
   • در طول زمان تصمیم گیری پایدار باشد.
  2. اطلاعات ارائه شده باید شامل اطلاعات کمی و کیفی از جمله موارد زیر باشد:
   • موقعیت مالی بیمه گر
   • عملکرد مالی
   • توضیح و شرح اصول، روش ها و فرضیاتی که بر اساس آن ها اطلاعات فراهم می شوند
   • ریسک ها و روش مدیریت ریسک در شرکت
   • اصول حاکمیتی شرکت (Corporate Governance)
  3. بیمه گر موظف است قبل از صدور بیمه نامه، شرایط بیمهنامه و تعهدات خود را به صورت شفاف به اطلاع بیمهگذار برساند و او را نسبت به حق و حقوق خود کاملا توجیه نماید.
 • اصل ۸- مدیریت خسارت:
  بیمه گران هنگام بروز خسارت بای اقدام های زیر را به انجام برسانند:

  1. توصیه های ایمنی را برای کاهش خسارت تبعی به ذی نفع ارائه نمایند.
  2. برای ارزیابی خسارت از کارشناسان حرفه ای و بی طرف استفاده کنند.
  3. در حداقل زمان ممکن، به خسارت رسیدگی و بیمه گذار را در مواجهه با حادثه یاری کنند.
نمایش بیشتر

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا