اجتماعیاخبار مهماقتصادیبیمهمقالاتویژهپیشخوان

اهداف و معرفی سندیکای بیمه گران ایران

اقتصادناب_سندیکای بیمه‌گران ایران با هدف ایجاد، حفظ و توسعه همکاری بین اعضا، کوشش برای حفظ و تقویت سلامت بازار بیمه در کشور با ایجاد و گسترش معیارهای اخلاق حرفه ای بین اعضا، تلاش در جهت توسعه و ترویج فرهنگ بیمه، کوشش برای ارتقا توان نخصصی کارکنان موسسات بیمه و سعی در افزایش کارایی و بهره وری اعضا، رسیدگی و کمک به حل و فصل اختلافات بین اعضا در صورت درخواست اعضا و حمایت از حقوق و منافع صنفی اعضا وظایف زیر را برعهده دارد:

انجام وظایفی که به موجب قوانین و مقررات بر عهده سندیکا می باشد.

اظهارنظر درباره مسایل مرتبط با اهداف سندیکا که از طرف هر یک اعضای بیمه مرکزی ایران و سایر سازمانها و اشخاص به سندیکا ارجاع می شود.

بررسی و اظهار نظر در مورد موضوعات و مسایل مربوط به امر بیمه

کوشش برای آشنا کردن مردم با مزایای بیمه و ارتقاء سطح فرهنگ بیمه در جامعه

بررسی اطلاعات مربوط به بازار بیمه و انتشار نشریات تخصصی و عمومی بیمه

پیشنهاد تغییر یا اصلاح، آئین نامه های مربوط به صنعت بیمه و نرخ و شرایط انواع رشته های بیمه ای به بیمه مرکزی ایران

حال بهتر است از اساسنامه این سندکی اطلاعاتی را ارائه کنیم

شورایعالی بیمه در اجرای ماده ۷۵ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری اساسنامه سندیکای بیمه گران ایران را مشتمل بر ۲۶ ماده و ۶   تبصره در جلسات مورخ ۱۲/۳ و ۹/۴/۱۳۸۳ به شرح زیر تصویب نمود که از تاریخ تصویب جایگزین مصوبه مورخ ۲/۶/۱۳۵۱ خواهد شد.

فصل اول – کلیات

ماده ۱٫ سندیکای بیمه گران ایران که در این اساسنامه سندیکا نامیده می شود موسسه ای صنفی و غیرانتفاعی است که برای مدت نامحدود تاسیس می شود و به موجب این اساسنامه اداره خواهد شد.

ماده ۲٫ موسسات بیمه بازرگانی که در ایران فعالیت می نمایند عضو سندیکا شناخته می شوند.

تبصره : شرکتهای بیمه ثبت شده در مناطق آزاد می توانند در صورت تمایل عضو سندیکا باشند.

ماده ۳٫ مرکز سندیکا در تهران می باشد و ممکن است با تصویب شورای عمومی و تایید بیمه مرکزی ایران، مرکز آن در شهری غیر از تهران تعیین شود.

هدفها و وظایف

ماده ۴- هدفهای سندیکا به شرح زیر است:

الف) ایجاد ، حفظ و توسعه همکاری بین اعضاء.

ب) کوشش برای حفظ و تقویت سلامت بازار بیمه در کشور با ایجاد و گسترش معیارهای اخلاق حرفه ای بین اعضاء.

ج) تلاش در جهت توسعه و ترویج فرهنگ بیمه.

د) کوشش برای ارتقاء توان تخصصی کارکنان موسسات بیمه و سعی در افزایش کارایی و بهره وری اعضا.

ه) رسیدگی و کمک به حل و فصل اختلافات بین اعضاء در صورت درخواست اعضاء.

و) حمایت از حقوق و منافع صنفی اعضا.

ماده ۵ – سندیکا وظایف زیر را برعهده دارد:

الف) انجام وظایفی که به موجب قوانین و مقررات بر عهده سندیکا می باشد.

ب) اظهار نظر درباره مسائل مرتبط با اهداف سندیکا که از طرف هر یک از اعضا بیمه مرکزی ایران و سایر سازمانها و اشخاص به سندیکا ارجاع می شود.

ج)  بررسی و اظهار نظر در مورد موضوعات و مسایل مربوط به امر بیمه .

د) کوشش برای آشنا کردن مردم با مزایای بیمه و ارتقاء سطح فرهنگ بیمه در جامعه.

ه) بررسی اطلاعات مربوط به بازار بیمه و انتشار نشریات تخصصی و عمومی بیمه ای.

و) پیشنهاد تغییر یا اصلاح آیین نامه های مربوط به صنعت بیمه و نرخ و شرایط انواع رشته های بیمه ای به بیمه مرکزی ایران.

ارکان سندیکا

ماده ۶- سندیکا دارای ارکان زیر است :

۱- شوارای عمومی ۲- دبیر کل ۳-خزانه دار ۴-بازرس

۱- شورای عمومی

ماده ۷٫ شورای عمومی شامل تمام موسسات بیمه عضو سندیکاست و عالیترین مقام اجرایی هر موسسه به عنوان نماینده آن موسسه در شورا حضور خواهد یافت. مقام مزبور می تواند به جای خود یکی از اعضاء موظف هیات مدیره را برای شرکت در جلسات شورا کتباً به دبیرکل سندیکا معرفی نماید.

تبصره : به منظور اطلاع از تصمیمات شورا نماینده منتخب رئیس کل بیمه مرکزی ایران می تواند بدون داشتن حق رای در جلسات شورا شرکت نماید.

ماده ۸ . شورای عمومی از میان نمایندگان اعضاء، یک رئیس، یک نایب رئیس و یک منشی را برای مدت دوسال انتخاب می نماید و انتخاب مجدد آنان برای دوره های بعدی بلامانع است.

از مذاکرات و تصمیمات شورای عمومی صورت جلسه ای توسط منشی تهیه می شود که به امضاء رئیس و در غیاب وی نایب رئیس شورا رسیده و به اطلاع اعضاء و بیمه مرکزی ایران خواهد رسید.

ماده ۹٫ شورای عمومی حداقل ماهی یک بار به دعوت دبیرکل سندیکا تشکیل جلسه خواهد داد. در دعوتنامه هایی که حداقل ده روز قبل برای تشکیل جلسات شورای عمومی فرستاده می شود باید مکان، تاریخ و ساعت تشکیل و همچنین دستورجلسه نوشته شود. علاوه بر جلسات ماهانه در صورتیکه حداقل پنج عضو تقاضای تشکیل جلسه نمایند و یا رئیس شورای عمومی تشکیل جلسه را ضروری بداند دبیرکل سندیکا موظف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ دریافت تقاضا، شواری عمومی را دعوت نماید.

ماده ۱۰٫ شورای عمومی عالی ترین مرجع برای رسیدگی و اخذ تصمیم دربارۀ تمام امور سندیکاست. امور زیر از جمله وظایف و اختیارات شورای عمومی است :

۱- اتخاذ تصمیم دربارۀ گزارش سالانه دبیرکل و بازرس و تصویب ترازنامه و حساب درآمد و هزینه سندیکا حداکثر تا آخر خردادماه سال بعد.

۲- تصویب بودجه و تعیین خط مشی سندیکا در حدود مقررات این اساسنامه.

۳- انتخاب دبیرکل، خزانه دار و بازرس و تعیین حقوق و مزایای دبیرکل و حق الزحمه خزانه دار و بازرس.

۴- پیشنهاد تغییر یا اصلاح اساسنامه سندیکا وفق ماده ۷۵ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری.

۵- تعیین مقدار حق عضویت و نحوۀ مشارکت اعضاء در پرداخت هزینه های سندیکا که برای کلیه اعضاء یکسان خواهد بود.

۶- کوشش در هماهنگ نمودن روشها و عملیات موسسات عضو در حدود مقررات.

۷- انتخاب یکی از اعضای سندیکا برای عضویت در شورای عالی بیمه وفق بند ۷ ماده ۱۰ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری.

۸- تعیین کمیسیونهای لازم برای سندیکا و انتخاب اعضاء کمیسیون ها و تصویب آیین نامه های مربوط به آنها.

۹- اتخاذ تصمیم درباره خرید اموال غیر منقول برای سندیکا.

۱۰- اتخاذ تصمیم دربارۀ هر موضوعی که در حدود هدفهای سندیکا توسط دبیرکل مطرح یا از طرف هریک از اعضای سندیکا پیشنهاد می گردد.

تبصره : اعضای سندیکا برای پیشبرد اهداف سندیکا علاوه بر حق عضویت مقرر، می توانند به طور داوطلبانه مشارکت مالی بیشتری داشته باشند.

ماده ۱۱٫ جلسات شورای عمومی با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات شورای عمومی با رای نصف به علاوه یک تمامی اعضای سندیکا اتخاذ خواهد شد.

ماده ۱۲٫ اعضای سندیکا مکلفند تصمیمات شورای عمومی را اجرا نمایند. تخلف از اجرای تصمیمات شورای عمومی از طرف هریک از اعضاء، مشمول تدابیر انضباطی از طرف شورا به شرح زیر است:

الف) تذکر به نماینده عضو متخلف در جلسه شورای عمومی.

ب) اخطار کتبی به عضو متخلف.

ج) اخطار کتبی به عضو متخلف با درج در مجله سندیکا.

د) محرومیت از تمام یا قسمتی از خدمات مشترک سندیکا.

ه) اعلام تخلف به بیمه مرکزی ایران.

تبصره ۱ : طرز رسیدگی به تخلفات مذکور در این ماده و نحوه اتخاذ تدابیر انضباطی به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شورای عمومی   می رسد.

تبصره ۲ : تصمیمات شورا نبایستی با قوانین و مقررات بیمه و مصوبات شورای عالی بیمه مغایر باشد.

ماده۱۳٫ در صورتی که اجرای تصمیمات و طرح های پیشنهادی شورای عمومی بر حسب قوانین و مقررات مستلزم جلب موافقت بیمه مرکزی ایران یا سایر مراجع باشد دبیرکل سندیکا موظف است اقدامات لازم را به عمل آورد.

۲- دبیرکل

ماده ۱۴٫ شورای عمومی یکی از افراد صاحب نظر در امور بیمه ای با سابقۀ مدیریتی را برای مدت دوسال به سمت دبیرکل سندیکا انتخاب خواهد نمود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

ماده ۱۵٫ دبیرکل بالاترین مقام اجرایی سندیکاست و اختیارات وی توسط شورای عمومی تعیین می شود و موظف است :

۱- سندیکا را در حدود وظایف مقرر به موجب این اساسنامه و در چارچوب بودجه سالانه و مقرراتی که به تصویب به شورای عمومی می رسد اداره کند.

۲- پیش نویس آیین نامه ها و مقررات مربوط به اداره سندیکا را طبق مفاد این اساسنامه تهیه و برای تصویب به شورای عمومی پیشنهاد نماید.

۳- بودجه سالانه سندیکا را با نظر خزانه دار تنظیم و تا اول اسفند ماه به شورای عمومی تسلیم نماید.

۴- ترازنامه و حساب درآمد و هزینه سالانه سندیکا را که خزانه دار تنظیم نموده یک ماه قبل از تشکیل جلسه شورای عمومی که به منظور تصویب ترازنامه تشکیل می شود برای بازرس ارسال نماید.

ماده ۱۶٫  دبیرکل، نماینده سندیکا در مراجع قضایی و غیر قضایی و تمامی نهادها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی است و حق طرح دعوی از طرف سندکیا و دفاع از دعاوی مطروحه علیه سندیکا در تمام مراحل و مراجع را با حق توکیل غیر دارد.

ماده۱۷٫ دبیرکل می تواند یک نفر را که دارای شرایط مذکور در ماده ۱۴ باشد با تصویب شورای عمومی به عنوان قائم مقام انتخاب و با مسئولیت خویش قسمتی از اختیارات خود را به او واگذار نماید. قائم مقام در غیاب دبیرکل انجام وظایف او را به عهده خواهد داشت.

۳- خزانه دار

ماده۱۸٫ شورای عمومی باید یکی از اعضاء را به عنوان خزانه دار برای مدت دو سال انتخاب نماید. انتخاب مجدد خزانه دار بلامانع است. خزانه دار موظف است برای مدت غیبت خود یک شخص حقیقی را با موافقت شورای عمومی به جای خود معرفی نماید.

ماده ۱۹٫ خزانه دار، مسئول امور مالی و تنظیم حسابهای سندیکا می باشد.

۴- بازرس

ماده ۲۰٫ شورای عمومی یک شخص حقیقی یا حقوقی را از بین حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به عنوان بازرس برای مدت یک سال انتخاب می نماید. انتخاب مجدد بازرس بلامانع است. شورای عمومی   می تواند هر زمان بازرس را عزل کند به شرط آنکه همان موقع جانشین او را انتخاب نماید.

ماده ۲۱٫ بازرس موظف است با اطلاع دبیرکل، دفاتر و اسناد مالی سندیکا را رسیدگی و نظر خود را به هیأت رئیسه شورای عمومی تسلیم نماید.

ماده ۲۲٫ بازرس موظف است حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه سالانه شورای عمومی که برای بررسی ترازنامه و حساب درآمد و هزینه سال قبل سندیکا تشکیل می شود گزارش خود را به رئیس شورای عمومی و دبیرکل تسلیم کند و رئیس شورا موظف است قبل از تشکیل جلسه شورای عمومی نسخه ای از آن را برای همه اعضاء ارسال نماید.

منابع و سال مالی

ماده ۲۳٫ منابع مالی سندیکا به شرح زیر است :

۱- حق عضویت اولیه و سالانه اعضای سندیکا.

۲- درآمد ناشی از انجام خدمات مطالعاتی و انتشاراتی که سندیکا برای اعضای خود یا اشخاص ثالث انجام می دهد.

۳-کمک ها و هدایای دریافتی از اعضاء و سایر اشخاص.

ماده۲۴٫ کلیه اسناد مالی و تعهد آور سندیکا اعم از چک، قرارداد و امثال اینها بایستی ممهور به مهر سندیکا و دارای دو امضاء باشد. یک امضاء آن توسط دیبرکل و امضاء دیگر آن توسط خزانه دار خواهد بود. در غیاب دبیرکل، امضاء رئیس شورای عمومی نافذ می باشد.

تبصره: مکاتبات عادی سندیکا با امضای دبیرکل و مهر سندیکا خواهد بود.

ماده ۲۵٫ سال مالی سندیکا از اول فروردین هرسال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می یابد.

ماده ۲۶٫ مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است حسب مورد قوانین و مقررات جاری کشور خواهد بود.

منبع: سندیکای بیمه گران ایران

تنظیم:سارامهاجرانی

نمایش بیشتر

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا