اخبار مهماقتصاد و داراییاقتصادیپول وسرمایهپیشخوان

انتقال تخفیف عدم خسارت به اشخاصی غیر از مالک ممنوع

اقتصادناب_از تاریخ ابلاغ (دی ماه ۱۳۹۷) آیین نامه اصلاحی توسط بیمه مرکزی به شرکت های بیمه هرگونه انتقال تخفیف عدم خسارت به اشخاصی غیر از مالک وسیله نقلیه و همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی ممنوع می باشدو وظیفه شرکت های بیمه می باشد که این کنترل را انجام دهند و در محاکم قضایی هیچ دلیلی مبنی بر تبرئه شدن شرکت های بیمه وجود ندارد.

 به گزارش اقتصادناب با تصویب قانون شخص ثالث در سال ۱۳۹۵ قانون گذار در تبصره ۱ ماده ۲ قانون مذکور تعریفی از دارنده وسیله نقلیه ارائه نمود:

تبصره۱ـ دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه‌نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.

همچنین در تبصره ماده ۶ انتقال تخفیف به غیر از مالک وسیله نقلیه و همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی ممنوع اعلام شد.
تبصره ـ کلیه تخفیفاتی که به‌واسطه «نداشتن حوادث منجر به خسارت» در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعمال شده باشد، متعلق به انتقال‌دهنده است. انتقال‌دهنده می‌تواند تخفیفات مذکور را به‌وسیله نقلیه دیگر از همان نوع، که متعلق به او یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد، منتقل کند. آیین‌نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورای‌عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین قانون گذار آیین نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیف را بر عهده هیات وزیران واگذار نموده بود.

هیات وزیران در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۶ را تصویب کرد و در ماده ۲ و ماده ۵ انتقال تخفیف عدم خسارت را با “مالک جدید” اجازه داد.

ماده۲ـ در صورت انتقال مالکیت وسیله نقلیه، سابقه تخفیف عدم خسارت متعلق به انتقال دهنده است. انتقال دهنده می تواند سابقه تخفیف مذکور را همزمان با انتقال مالکیت به انتقال گیرنده منتقل نماید یا هر زمان پس از آن سابقه مذکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع که متعلق به وی یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد منتقل نماید.

ماده۵ ـ در صورت فوت مالک وسیله نقلیه و انتقال مالکیت آن، سابقه تخفیف عدم خسارت متعلق به آن با رعایت ضوابط این آیین نامه به انتقال گیرنده منتقل می شود.

در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ با توجه به بررسی و نظریه “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” مجلس شورای اسلامی با توجه به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین نامه اجرایی آن، ماده ۲ و ۵ آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۶ را خلاف قانون تشخیص می دهد و به ریاست جمهوری اعلام می کند. عین نظریه مجلس شورای اسلامی به شرح زیر می باشد:

«بر اساس ماده(۶) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب۱۳۹۵ـ «از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به انتقال گیرنده منتقل می شود.» تبصره این ماده، کلیه تخفیفات ناشی از «نداشتن حوادث منجر به خسارت» را از حکم مزبور مستثنی کرده و آن را متعلق به انتقال دهنده دانسته و امکان انتقال این حق را به «وسیله ی نقلیه دیگر از همان نوع، که متعلق به او یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد» پیش بینی کرده و در نتیجه امکان انتقال این حق به دیگر اشخاص بعنوان انتقال گیرنده گان وسیله ی نقلیه را نفی کرده است. از این رو ماده(۲) و تبصره«۲» آن و همچنین ماده(۵) آئین نامه مبنی بر به رسمیت شناختن امکان انتقال حق مزبور به دیگر انتقال گیرنده گان وسیله نقلیه، چون موجب توسعه شمول قانون است مغایر با قانون می باشد

با توجه نظریه مجلس شورای اسلامی، هیأت‌ وزیران در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ اقدام به اصلاح ماده ۲ و ۵ آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۶ قانون ثالث  نمود:

در این آیین نامه آمده است که براساس ماده (۶) قانون بیمه اجباری شخص ثالث، خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موضوع تصویب نامه شماره۹۵۲۰۲ت۵۴۲۳۲ه مورخ هجدهم مهرماه امسال به شرح زیر اصلاح می شود:

۱– در ماده (۲)، عبارت های «به انتقال گیرنده منتقل نماید» و «سابقه مذکور را» و در تبصره (۲) ماده مذکور، عبارت «انتقال گیرنده یا» حذف می‌شود.

۲– ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۵- در صورت فوت مالک وسیله نقلیه و انتقال مالکیت آن به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه متوفی، سابقه تخفیف عدم خسارت متعلق به آن، با رعایت ضوابط این آیین نامه به انتقال گیرندگان یاد شده منتقل می شود.
این آیین نامه توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است.

در این آیین نامه آمده است که براساس ماده (۶) قانون بیمه اجباری شخص ثالث، خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موضوع تصویب نامه شماره۹۵۲۰۲ت۵۴۲۳۲ه مورخ هجدهم مهرماه امسال به شرح زیر اصلاح می شود:

۱– در ماده (۲)، عبارت های «به انتقال گیرنده منتقل نماید» و «سابقه مذکور را» و در تبصره (۲) ماده مذکور، عبارت «انتقال گیرنده یا» حذف می‌شود.
۲– ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۵- در صورت فوت مالک وسیله نقلیه و انتقال مالکیت آن به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه متوفی، سابقه تخفیف عدم خسارت متعلق به آن، با رعایت ضوابط این آیین نامه به انتقال گیرندگان یاد شده منتقل می شود.
این آیین نامه توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است.

پس از اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۶ در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ دیگر امکان انتقال تخفیف عدم خسارت به اشخاص غیر (خریدار وسیله نقلیه) به جزء مالک وسیله نقلیه و همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی ممنوع اعلام شد.

این آیین نامه (اصلاحیه آیین نامه تبصره ماده ۶) نیز در دی ماه ۱۳۹۷ توسط ریاست کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مدیران عامل شرکت های بیمه جهت اجرا ابلاغ شد.

نتیجه گیری:

از تاریخ ابلاغ (دی ماه ۱۳۹۷)  آیین نامه اصلاحی توسط بیمه مرکزی به شرکت های بیمه هرگونه انتقال تخفیف عدم خسارت به اشخاصی غیر از مالک وسیله نقلیه و همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی ممنوع می باشد و وظیفه شرکت های بیمه می باشد که این کنترل را انجام دهند و در محاکم قضایی هیچ دلیلی مبنی بر تبرئه شدن شرکت های بیمه وجود ندارد.
و اگر انتقال تخفیف عدم خسارت توسط شرکت بیمه به مالک جدید به جزء (مالک وسیله نقلیه و همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی) انجام شده باشد تخلف محسوب می شود.

نمایش بیشتر

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا