اخبار مهماقتصاد و داراییاقتصادیبیمهمقالاتویژهپول وسرمایهپیشخوان

آیین‌نامه کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی بیمه

آیین‌نامه شماره 83/گردآورنده :مهندس حسن شاه حسینی

اقتصادناب:

تصویب کننده: شورای عالی بیمهتاریخ تصویب: ۱۳۹۲/۰۲/۲۴
شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری در جلسه مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۲، « آیین‌نامه کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی بیمه» را مشتمل بر ۱۶ ماده و ۶ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود:

فصل اول- کارمزد بیمه‌های غیر زندگی

 

 • ماده ۱- حداکثر کارمزد قابل پرداخت از طرف مؤسسات بیمه در انواع بیمه غیرزندگی برای معاملات بیمه‌ای که توسط نمایندگان و دلالان رسمی بیمه انجام می‌گیرد بر اساس درصدی از حق بیمه پرداخت شده بشرح زیر است: 
  الف- بیمه آتش سوزی:درصد کارمزد نماینده حقیقی بیمهدرصد کارمزد شرکت نمایندگی بیمه
  ۱- منازل مسکونی۲۵۲۹
  ۲- خطرات صنعتی موضوع جداول ضمیمه شماره یک آیین‌نامه‌‌ شماره ۲۵ شورای عالی بیمه۱۰۱۲
  ۳- خطرات غیر صنعتی موضوع جداول ضمیمه شماره دو آیین‌نامه‌‌ شماره ۲۵ شورای عالی بیمه۱۵۱۷

  تبصره بند الف- میزان کارمزد مربوط به کالاهای نامبرده در جداول ضمیمه شماره ۳، ۴ و ۵ آیین‌نامه‌‌ شماره ۲۵ مصوب شورای عالی بیمه بسته به مورد، معادل اقلام مندرج در بندهای ۲ و ۳ فوق می‎باشد و درمورد کارمزد خطرات تبعی بندهای ۲ و ۳ فوق حسب مورد ۵/۲ درصد افزوده می‌گردد. 

  ب- بیمه باربری:درصد کارمزد نماینده حقیقی بیمهدرصد کارمزد شرکت نمایندگی بیمه
  ۱- کالاهای وارداتی۱۰۱۲
  ۲- کالاهای داخلی و صادراتی۱۵۱۷
  ۳- باربری به نفع بانک۵۶

  تبصره بند ب- در مواردی که بیمه‌نامه باربری بوسیله بانک افتتاح کننده اعتبار تمدید می‎گردد، شرکت بیمه می‎تواند ۵۰ درصد ازکارمزد حق بیمه بیمه‌نامه تمدیدی را به بانک و مابه ‎التفاوت آن را حسب مورد به نماینده یا دلال رسمی بیمه پرداخت کند. 

  ج- بیمه بدنه وسائط نقلیه موتوری:درصد کارمزد نماینده حقیقی بیمهدرصد کارمزد شرکت نمایندگی بیمه
  ۱- وسائط نقلیه سواری۱۰۱۲
  ۲- بارکش۷۹
  ۳- اتوبوس- مینی بوس۶۸
  د- بیمه مسئولیت:درصد کارمزد نماینده حقیقی بیمهدرصد کارمزد شرکت نمایندگی بیمه
  ۱- مسئولیت مدنی شخص ثالث اجباری و مازاد اختیاری و حوادث راننده۴۵
  ۲- سایر انواع مسئولیت (بجز مسئولیت کشتی و هواپیما)۲۵۲۹
  هـ- بیمه حوادث شخصی و درمانی:درصد کارمزد نماینده حقیقی بیمهدرصد کارمزد شرکت نمایندگی بیمه
  ۱- حوادث انفرادی۲۸۳۲
  ۲- حوادث گروهی۲۵۲۹
  ۳- درمان انفرادی۱۵۱۷
  ۴- درمان گروهی۱۰۱۲
  و- سایر انواع :بیمهدرصد کارمزد نماینده حقیقی بیمهدرصد کارمزد شرکت نمایندگی بیمه
  ۱- پول در صندوق و گردش۱۵۱۷
  ۲- صداقت و امانت۱۷۲۰
  ۳- تمام خطر مقاطعه کاری، تمام خطر نصب و شکست ماشین ‎آلات۱۰۱۲
  ۴- عدم‎ النفع (بصورت مستقل)۱۵۱۷
  ۵- بدنه و مسئولیت کشتی و هواپیما۳۵/۳
  ۶- دام و طیور و پرورش زنبور عسل و آبزیان۲۰۲۳
  ۷- اکتشاف و استخراج نفت و گاز۵۶
  ۸- دزدی با شکست حرز (بصورت مستقل)۱۰۱۲
  ۹- شکست شیشه (بصورت مستقل)۱۰۱۲
  ۱۰- مرهونات به نفع بانک۵۶
 • ماده ۲- مبنای پرداخت کارمزدهای موضوع این آیین‌نامه‌‌ حق بیمه پرداخت شده می‌باشد. در صورتی که به هر علت میزان حق بیمه بیمه‌نامه افزایش یا کاهش یابد به همان نسبت کارمزد نیز افزایش یا کاهش خواهد یافت.
 • ماده ۳- حداکثر کارمزد قابل پرداخت به دلالان رسمی بیمه که به صورت شخص حقوقی فعالیت می‌کنند معادل صددرصد کارمزد نماینده حقوقی و حداکثر کارمزد قابل پرداخت به دلالان رسمی بیمه که به صورت شخص حقیقی فعالیت می‌کنند معادل صددرصد کارمزد نماینده حقیقی مقرر در ماده ۱ این آئین‌نامه می‌باشد.
 • ماده ۴- چنانچه مؤسسات بیمه میزان کارمزد قابل پرداخت به نمایندگان و دلالان رسمی ‌را در قرارداد فیمابین قید ننمایند کارمزد قابل پرداخت معادل حداکثر یاد شده در این آیین‌نامه‌‌ خواهد بود.
 • ماده ۵- مؤسسات بیمه می‌توانند به شرط صدور بیمه‌نامه توسط نماینده علاوه بر کارمزد مقرر در این آیین‌نامه‌‌ هزینه صدور به میزان حداکثر ۵ درصد پرداخت نمایند.
  تبصره – هزینه صدور قابل پرداخت برای رشته بیمه مسئولیت شخص ثالث اجباری و مازاد اختیاری آن و حوادث راننده حداکثر معادل ۴ درصد می‌باشد.
 • ماده ۶- مؤسسات بیمه می‌توانند نمایندگان و دلالان رسمی بیمه را در سود حاصل از پرتفوی آنها بشرح زیر مشارکت دهند: 
  1. بیمه بدنه وسائط نقلیه موتوری مندرج در بند “ج” از ماده یک این آیین‌نامه‌‌.
  2. سایر انواع بیمه مسئولیت موضوع ردیف ۲ بند “د” از ماده یک این آیین‌نامه‌‌.
  3. بیمه حوادث انفرادی و بیمه درمان انفرادی موضوع ردیفهای ۱ و ۳ بند “هـ” از ماده یک این آیین‌نامه.‌‌
  4. بیمه پول در صندوق و گردش، صداقت و امانت و شکست شیشه موضوع ردیفهای ۱، ۲ و ۹ بند “و” از ماده یک این آیین‌نامه‌‌.

  سود قابل پرداخت نباید از ۱۵ درصد کارمزد پرداختی به نماینده بابت عملیات بیمه هر سال وی بیشتر شود.

 • ماده ۷- مؤسسات بیمه مکلفند نسبت به مواردی که در این آیین‌نامه‌‌ کارمزدی برای آن پیش‌بینی نگردیده است قبل از پرداخت کارمزد، موافقت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران را جلب نمایند.
 • ماده ۸- حداکثر مبالغ پرداختی تحت عناوین کارمزد و یا سایر هزینه‌های پیش بینی شده در این آیین‌نامه‌‌، نمی‌تواند از ۳۵ درصد بیمه تجاوز نماید.
  تبصره ۱- پرداخت هرگونه کارمزدی بیش از میزان مذکور در این آیین‌نامه‌‌ غیر مجاز و ممنوع می‌باشد.
  تبصره ۲- مؤسسات بیمه مجاز به پرداخت کارمزد بجز به نمایندگان و دلالان رسمی بیمه نمی‌باشند.
 • ماده ۹- تخفیف در میزان حق بیمه خواه در مورد بیمه‌هایی که مستقیماً و بدون دخالت دلالان رسمی بیمه یا نماینده بیمه انجام می‌شود و خواه در مورد بیمه‌هایی که با دخالت آنان انجام می‌شود به هر صورت ممنوع است.
  تبصره- تخفیف در نرخ حق بیمه در موردی که تعرفه مربوط آن را مجاز دانسته است مشمول این ماده نخواهد بود.

 

فصل اول- کارمزد بیمه‌های غیر زندگی

 

 • ماده ۱۰- کارمزد قابل پرداخت برای تحصیل انواع مختلف بیمه‌های زندگی به شرح زیر تعیین می‌شود:
  الف- برای بیمه‌های خطر فوت ساده زمانی انفرادی با حق بیمه سالانه، حداکثر ۲۵% حق بیمه وصولی.
  ب- برای بیمه‌های خطر فوت ساده زمانی جمعی با حق بیمه سالانه، حداکثر ۱۰% حق بیمه وصولی.
  ج- برای سایر انواع بیمه‌های زندگی با حق بیمه سالانه حداکثر ۷۵% حق بیمه سال اول مشروط بر این که از ۳۰ در هزار سرمایه تجاوز نکند.
  ۴۰% این کارمزد پس از وصول حق بیمه سال اول در سالهای دوم تا یک پنجم هر سال ۱۵% کارمزد پس از وصول حق‌بیمه‌های مربوطه قابل پرداخت است.
  د- برای سایر انواع بیمه‌های زندگی با حق بیمه یکجا، حداکثر ۲%حق بیمه.
 • ماده ۱۱- حداکثر کارمزد قابل پرداخت به نمایندگان بیمه و دلالان رسمی بیمه معادل صددرصد کارمزد مقرر در ماده ۱۰ این آئین‌نامه و اصلاحات آن می‌باشد.
 • ماده ۱۲- مؤسسات بیمه می‌توانند جز در موارد بیمه‌های با حق بیمه یکجا حداکثر ۳ درصد حق بیمه را بابت هزینه وصول حق بیمه به نمایندگان بیمه و یا دلالان رسمی بیمه و یا مامورین وصول پرداخت نمایند.
 • ماده ۱۳- در صورتی که کارمزد پرداختی به نمایندگان یا دلالان رسمی بیمه در مورد یک یا چند بیمه‌نامه کمتر از میزان کارمزد پیش‌بینی شده در ماده ۱۰ باشد موسسه بیمه می‌تواند از محل مابه التفاوت آن بعنوان کارمزد تشویقی به نمایندگان خود یا دلالان رسمی بیمه به تناسب اهمیت بیمه‌هایی که تحصیل کرده اند پرداخت نماید.
  در هر حال جمع کارمزد و کارمزد تشویقی دریافتی نمایندگان و دلالان رسمی بیمه نمی‌تواند از میزان مقرر در مواد ۱۰ و ۱۱ تجاوز کند.

 

فصل سوم- سایر مقررات

 

 • ماده ۱۴- شرکت های بیمه موظف‌اند هزینه صدور و کارمزد نمایندگان بیمه و دلالان رسمی بیمه را با رعایت نصاب های زیر محاسبه و پرداخت نمایند:
  الف- کارمزد هر بیمه نامه با توجه به مقدار حق بیمه و طبقه بندی زیر:

  1. تا دو هزار و پانصد میلیون ریال حق بیمه، حداکثر صددرصد کارمزد مصوب.
  2. بیش از دو هزار و پانصد میلیون ریال تا پنج هزار میلیون ریال حق بیمه، حداکثر پنجاه درصد کارمزد مصوب نسبت به حق بیمه مازاد.
  3. بیش از پنج هزار میلیون ریال تا ده هزار میلیون ریال حق بیمه، حداکثر بیست و پنج درصد کارمزد مصوب نسبت به حق بیمه مازاد.
  4. بیش از ده هزار میلیون ریال حق بیمه، حداکثر ده درصد کارمزد مصوب نسبت به حق بیمه مازاد.

  ب- هزینه صدور هر بیمه نامه با توجه به مقدار حق بیمه و طبقه بندی زیر:

  1. تا پانصد میلیون ریال حق بیمه حداکثر صد درصد هزینه صدور مصوب.
  2. بیش از پانصد میلیون ریال تا دو هزار و پانصد میلیون ریال حق بیمه حداکثر بیست و پنج درصد هزینه صدور مصوب نسبت به حق بیمه مازاد.
  3. بیش از دو هزار و پانصد میلیون ریال تا پنج هزار میلیون ریال حق بیمه حداکثر ده درصد هزینه صدور مصوب نسبت به حق بیمه مازاد.
  4. بیش از پنج هزار میلیون ریال حق‌بیمه، حداکثر پنج درصد هزینه صدور مصوب نسبت به حق بیمه مازاد.

  ج- چنانچه مدت پوشش بیمه‌ای دربیمه‌نامه‌هایی که عرفاً به صورت سالانه صادر می‌شود کمتر از یکسال باشد کارمزد و یا هزینه صدور باید براساس حق بیمه سالیانه و با رعایت بندهای الف وب فوق به ترتیب زیرمحاسبه وپرداخت شود: حق بیمه کوتاه مدت× (حق بیمه سالیانه /کارمزد سالیانه)

 • ماده ۱۵- “موسسات بیمه مجازند برای بیمه‌نامه‌های مربوط به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای موضوع مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای نظامی و انتظامی، قوای مقننه و قضائیه و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، حداکثر ۲۵ درصد کارمزد و هزینه صدور بر اساس طبقه‌بندی مندرج در بندهای الف و ب ماده ۱۴ را بپردازند.
 • ماده ۱۶- این آیین‌نامه از تاریخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۲ لازم الاجرا است و جایگزین آیین نامه شماره ۲۹ (کارمزد نمایندگی بیمه) مصوب شورای عالی بیمه و مکمل‌های بعدی آن خواهد شد.
منبع: سایت بیمه مرکزی
نمایش بیشتر

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا