اخبار مهماقتصادیبیمهویژهپول وسرمایهپیشخوان

خروج از دایره زیان، بیمه میهن به سود رسید

 

” اقتصادناب_داریوش محمدی که از آذرماه سال گذشته سکان هدایت بیمه میهن را بر عهده گرفته، ماموریت نخست خود را صفر کردن زیان انباشته این شرکت به ارث رسیده از سال های گذشته قرار داده است. کارنامه سال ۹۷ این شرکت نشان می دهد که در پایان سال ۹۶ با زیان خالص ۴۱۲ میلیارد و ۷۵۳ میلیون ریالی مواجه بود اما در پایان سال ۹۷ به سود خالص ۳۱ میلیارد و ۳۵۳ میلیون ریالی رسیده است. “

به گزارش اقتصادناب  با این تغییر مسیر سهامداران انتظار دارند که مدیرعامل این شرکت به اتفاق دیگر اعضای هیات مدیره بتوانند امسال زیان انباشته ۶۶۶ میلیارد و ۲۸۵ میلیون ریالی بیمه میهن را به صفر برسانند و روزهای خوش به شرکت یادشده برگردد.
از جمله نکات مهم در کارنامه سال ۹۷ شرکت بیمه میهن نسبت به سال ۹۶ می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:

 • افزایش ۱۰۴ درصدی موجودی نقد
 • افزایش ۸۱ درصدی سرمایه‌گذاری کوتاه مدت
 • افزایش ۵۴ درصدی مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان بیمه میهن
 • رشد ۵۳ درصدی مطالبات بیمه میهن از سایر شرکت‌های بیمه‌ای و بیمه‌گران اتکایی
 • افزایش  ۱۰ درصدی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت بیمه میهن
 • کاهش ۲۹ درصدی بدهی بیمه میهن به بیمه‌گذاران و نمایندگان این شرکت
 • افزایش  ۶ درصدی بدهی بیمه میهن به شرکت‌های بیمه و بیمه‌گران اتکایی
 • در نظر نگرفتن ذخیره مالیاتی در سال‌های مالی ۹۶ و ۹۷
 • کاهش ۳۵ درصدی ذخایر خسارت‌های معوق بیمه میهن
 • رشد ۳۲ درصدی ذخایر حق بیمه در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶
 • کاهش ۵۷ درصدی میزان ذخایر ریسک‌های منقضی نشده
 • افزایش ۸۷ درصدی سرمایه بیمه میهن در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶
 • ثابت ماندن اندوخته قانونی و اندوخته سرمایه‌ای بیمه میهن
 • کاهش ۴ درصدی زیان انباشته
 • افزایش ۸۷ درصدی حقوق صاحبان سهام بیمه میهن
 • رشد ۳۸ درصدی حق بیمه صادره در سال ۹۷
 • افزایش ۲۲ درصدی درآمد حق بیمه
 • کاهش ۴ درصدی خسارت پرداخت شده
 • افزایش ۱۰۵ درصدی درآمد ناشی از سرمایه‌گذاری از محل ذخایر فنی
 • عدم تغییر محسوس سود ناخالص فعالیت بیمه ای
 • تغییر مسیر از زیان ناخالص فعالیت های بیمه ای به سود ناخالص
 • دستیابی به سود خالص ۳۱ میلیاد و ۳۵۳ میلیون ریالی در سال ۹۷ نسبت به زیان ۴۱۲ میلیارد و ۷۵۳ میلیون ریالی سال ۹۶
 • دستیابی به سود خالس هر سهم به میزان ۲۱ ریال نسبت به زیان ۵۱۴ ریالی در سال ۹۶
دارایی‌ها و بدهی‌ها و سود و زیان شرکت بیمه میهن در پایان سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تغییر ترکیب دارایی‌های شرکت بیمه میهن۱۳۹۷/۱۲/۲۹۱۳۹۶/۱۲/۲۹درصد تغییر
موجودی نقد۱۹۱,۶۴۴۹۴,۱۲۵۱۰۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت۴۵۶,۶۳۰۲۵۲,۰۵۰۸۱
مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان۱,۰۹۷,۳۶۴۷۱۰,۹۹۱۵۴
مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی۹۰۴۴۵۹۲۳۵۳
سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی۱۴۲,۸۱۳۳۲۹,۹۱۴-۵۷
سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی۳۳۹,۷۹۶۳۸۳,۴۳۴-۱۱
دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش۸۰۴۲۱۵۳۸۲۳۴۹
مطالبات بلندمدت۳,۴۴۶۳,۳۵۹۳
سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت۲۵۳,۵۳۰۲۳۱,۲۷۷۱۰
دارایی‌های ثابت مشهود۷۵۵,۶۰۵۸۶۸,۲۳۰-۱۳
دارایی‌های نامشهود۱۶,۴۱۶۱۲,۰۳۴۳۶
سایر دارایی‌ها۱۴۳۵۲۳۴۲۷۸-۵۸
جمع دارایی‌ها۳,۳۶۱,۰۶۱۲,۹۷۹,۴۳۸۱۳
تغییر ترکیب بدهی‌های شرکت بیمه میهن۱۳۹۷/۱۲/۲۹۱۳۹۶/۱۲/۲۹درصد تغییر
بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان۱۴۰,۵۳۶۱۹۷,۲۴۴-۲۹
بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی۱۵۷,۴۳۰۱۴۸,۳۴۵۶
سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی۲۷۹,۹۱۶۱۷۷,۸۸۲۵۷
ذخیره مالیات۰۰
سود سهام پرداختنی۱۴,۴۵۵۱۶,۳۳۵-۱۲
ذخایر حق بیمه۱,۰۲۲,۶۲۱۷۷۵,۹۷۳۳۲
ذخیره خسارت معوق۴۵۵,۷۸۰۶۹۷,۲۹۳-۳۵
ذخیره ریسک‌های منقضی نشده۱۴۰,۴۹۳۳۲۹۷۴۵-۵۷
سایر ذخایر فنی۷۵,۷۷۱۳۲,۷۰۲۱۳۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش۰۰
حق بیمه سال‌های آتی۱۶۴,۵۱۰۱۱۱,۶۲۱۴۷
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان۲۰,۲۹۵۱۷,۱۷۲۱۸
تسهیلات مالی دریافتی۰۰
سایر بدهی‌ها۰۰
جمع بدهی‌ها۲,۴۷۱,۸۰۷۲,۵۰۴,۳۱۲
حقوق صاحبان سهام
سرمایه۱,۵۰۰,۰۰۰۸۰۲,۹۲۲۸۷
صرف سهام۰۰
دریافتی بابت افزایش سرمایه۰۳۱۴۳۰۳
اندوخته قانونی۲۰,۷۷۶۲۰,۷۷۶۰
اندوخته سرمایه‌ای۳۴,۷۶۳۳۴,۷۶۳۰
سایر اندوخته‌ها۰۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش۰۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها۰۰
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی۰۰
سود (زیان) انباشته-۶۶۶,۲۸۵-۶۹۷,۶۳۸
جمع حقوق صاحبان سهام۸۸۹,۲۵۴۴۷۵,۱۲۶۸۷
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام۳,۳۶۱,۰۶۱۲,۹۷۹,۴۳۸۱۳
سود و زیان شرکت بیمه میهن در پایان سال مالی ۱۳۹۷
سود و زیان شرکت بیمه میهن۱۳۹۷/۱۲/۲۹۱۳۹۶/۱۲/۲۹درصد تغییر
حق بیمه صادره (قبولی اتکایی)۱,۸۱۸,۸۵۹۱,۳۱۸,۴۰۹۳۸
کاهش (افزایش) ذخایر حق بیمه-۲۴۶,۶۴۸-۳۰,۷۱۱۷۰۳
درآمد حق بیمه۱,۵۷۲,۲۱۱۱,۲۸۷,۶۹۸۲۲
حق بیمه اتکایی واگذاری-۳۷۷,۵۶۶-۳۰۳,۴۴۶۲۴
افزایش (کاهش) ذخایر حق بیمه اتکایی واگذاری۵۳,۸۲۶-۵۷,۴۰۸
هزینه حق بیمه اتکایی واگذاری-۳۲۳,۷۴۰-۳۶۰,۸۵۴-۱۰
درآمد حق بیمه سهم نگهداری۱,۲۴۸,۴۷۱۹۲۶,۸۴۴۳۵
خسارت پرداختی-۱,۵۵۸,۲۹۲-۱,۶۲۷,۶۵۸
کاهش (افزایش) ذخایر خسارت۴۳۰,۷۶۵۴۸,۲۹۷۷۹۲
هزینه خسارت-۱,۱۲۷,۵۲۷-۱,۵۷۹,۳۶۱-۲۹
خسارت دریافتی از بیمه‌گران اتکایی۲۹۳,۷۱۵۳۵۵,۰۳۷-۱۷
افزایش (کاهش) ذخیره خسارت معوق بیمه اتکایی واگذاری-۹۷,۴۶۴-۷۲,۱۹۱۳۵
خسارت سهم بیمه‌گران اتکایی۱۹۶,۲۵۱۲۸۲,۸۴۶-۳۱
هزینه خسارت سهم نگهداری-۹۳۱,۲۷۶-۱,۲۹۶,۵۱۵-۲۸
هزینه کارمزد و کارمزد منافع-۹۲,۱۳۵-۸۴,۴۳۶۹
درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکایی۷۳,۱۹۵۵۱,۹۴۸۴۱
هزینه کارمزد و کارمزد منافع سهم نگهداری-۱۸,۹۴۰-۳۲,۴۸۸-۴۲
(افزایش) کاهش سایر ذخایر فنی-۴۳,۰۶۹۲۱۹,۹۴۲
هزینه سهم صندوق تامین خسارت‌های بدنی-۳۱,۹۸۰-۲۷,۵۲۳۱۶
هزینه سهم نیروی انتظامی-۶,۵۸۷-۸۱۴۶-۱۹
هزینه سهم وزارت بهداشت-۴۱,۹۱۱-۳۸,۸۲۶۸
سایر درآمد (هزینه)‌های بیمه‌ای۴,۱۲۷۱۴,۲۳۲-۷۱
خالص سایر هزینه‌های بیمه‌ای-۱۱۹,۴۲۰۱۵۹,۶۷۹
سود (زیان) ناخالص فعالیت بیمه‌ای (قبل از درآمد سرمایه‌گذاری از محل ذخایر فنی)۱۷۸,۸۳۵-۲۴۲,۴۸۰
درآمد سرمایه‌گذاری از محل ذخایر فنی۶۳,۳۳۲۳۰,۸۴۵۱۰۵
سود (زیان) ناخالص فعالیت بیمه‌ای۲۴۲,۱۶۷-۲۱۱,۶۳۵
درآمد سرمایه‌گذاری از محل سایر منابع۲۸,۵۰۰۱۱,۶۴۰۱۴۵
هزینه‌های اداری و عمومی-۲۹۱,۸۳۷-۲۳۴,۷۰۶۲۴
سود (زیان) عملیاتی-۲۱,۱۷۰-۴۳۴,۷۰۱-۹۵
هزینه‌های مالی۰۰
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر بیمه‌ای۵۲۵۲۳۲۱۹۴۸۱۳۹
سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات۳۱,۳۵۳-۴۱۲,۷۵۳
مالیات۰۰
سود (زیان) خالص۳۱,۳۵۳-۴۱۲,۷۵۳
سود (زیان) پایه هر سهم
سود (زیان) پایه هر سهم – عملیاتی-۲۱-۵۴۱-۹۶
سود (زیان) پایه هر سهم – غیرعملیاتی۵۱۲۷۸۹
سود (زیان) پایه هر سهم۳۰-۵۱۴
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم – عملیاتی-۱۴-۵۴۱-۹۷
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم – غیرعملیاتی۳۵۲۷۳۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم۲۱-۵۱۴
گردش حساب سود (زیان) انباشته
سود (زیان) خالص۳۱,۳۵۳-۴۱۲,۷۵۳
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال-۶۸۱,۶۸۷-۲۶۸,۹۳۴۱۵۳
تعدیلات سنواتی-۱۵,۹۵۱-۱۵۹۵۱۰
سود (زیان) انباشته در ابتدای دوره تعدیل شده-۶۹۷,۶۳۸-۲۸۴,۸۸۵۱۴۵
تغییرات در سود (زیان) انباشته
اندوخته قانونی۰۰
اندوخته سرمایه‌ای۰۰
سایر اندوخته‌ها۰۰
انتقال‌ از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام۰۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته۰۰
سود سهام مصوب۰۰
جمع تغییرات در سود (زیان) انباشته۰۰
سود (زیان) انباشته در پایان دوره-۶۶۶,۲۸۵-۶۹۷,۶۳۸
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)۲۱-۵۱۴
سرمایه۱,۵۰۰,۰۰۰۸۰۲,۹۲۲۸۷
نمایش بیشتر

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا