به گزارش اقتصادناب طبق تصویب شورای عالی اقتصاد و پول کشور از صبح امروز کلیه چک‌های پشت نویسی شده از درجه اعتبار ساقط است.
هر گونه چک تنها باید به نام فرد صادر و نقد شود.
چک‌های در وجه حامل یا تغییر نام در وجه کاغذ باطله‌ای بیشتر نیست.
این بخشنامه شامل کلیه چکهای اشخاص، چکهای تضمینی و چکهای بانکی است.
از تحویل هرگونه چک در وجه فرد دیگر یا در وجه حامل خودداری کنید.
چکهای معتبر تنها در وجه فرد ذینفع صحیح میباشد.