شکایت نمی کنم!
اما ..
آیا واقعاً نشد
که در گذرِهمین همیشه‌ی بی‌شکیب،
دمی دلواپسِ
تنهاییِ دستهای من شوی؟
نه به اندازه تکرارِ دیدار
و همصداییِ نفسهامان!
به اندازه زنگی ..
واقعاً نشد ؟!