اقتصادناب_باستان شناسان و کارشناسان به تازگی در مجموعه تاریخی تکیه معاون الملک این حمام را کشف کرده اند.

به گزارش اقتصادناب از کرمانشاه درب این حمام پیش از این بسته بود اما با خاک برداری های انجام شده محوطه ای در این مجموعه کشف شد که در زیر کوچه مجاور مجموعه قرار دارد.براساس نظر کارشناسان حمام کشف شده مورد استفاده اعضای خانوادگی قرار می گرفته است.